Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti

Promovarea exporturilor românești în Canada

Sistemul de susținere și promovare a exportului cuprinde instrumente aliniate la regulile internaționale în domeniu și la practica altor tari:

Instrumente de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat

1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcție de necesitățile de susținere a exportului.

2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:

2.1. Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (www.antreprenoriat.gov.ro/(MMACA), prin care se suportă, parțial sau total, din fonduri de la bugetul de stat, cheltuielile privind:

 1. participarea la târguri și expoziții internaționalecu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea și asigurarea medicală pentru un participant din partea fiecărui expozant și suportarea totală a cheltuielilor privind transportul și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, închirierea, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, etc.
 2. organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare și asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, precum și suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul țârilor de destinație pentru persoanele care participă la acțiunile respective, a celor pentru închirierea spațiilor aferente întâlnirilor de afaceri și a dotărilor necesare desfășurării, a materialelor promoționale, etc.
 3. realizarea de studii de piața si de produse, inclusiv pentru obiective complexe, in conformitate cu legislația in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;
 4. realizarea de acțiuni de publicitate si reclama cu caracter general, pe piețe de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurențiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a celor pentru distribuirea materialelor de publicitate;

2.2. Programul de sprijinire a IMM-urilor în dezvoltarea exportului, administrat de MMACA, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, modificata prin Legea nr. 62/2014.

2.3. Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 8/2017 din 25 ianuarie 2017 și a ordinului nr.1061/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG 58/2018), privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.

 • Programul urmărește promovarea produselor și serviciilor operatorilor români pe piețele externe;
 • Aplicarea la Program a operatorilor se realizează prin sesiuni ordinare anuale și sesiuni extraordinare stabilite de către Ministerul pentru Mediul de Aafaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). De regulă, sesiunile ordinare anuale se deschid în ultimul trimestru al anului precedent celui de implementare. Sesiunile extraordinare de aplicare sunt deschise de către MMACA din inițiativa proprie sau la solicitarea mediului de afaceri, atunci când există o conjunctură favorabilă de piață și un buget disponibil;
 • Alocația financiară nerambursabilă (AFN) de tip sprijin forfetar se alocă operatorilor selectați sub forma unei sume globale și invariabile pentru fiecare instrument și sesiune de aplicare, însă aceasta nu va depăși valoarea de 25.000 lei pentru participarea la târguri și expoziții internaționale, respectiv 10.000 lei pentru participarea la misiuni economice în străinătate;
 • Completarea înscrierii în Program, în vederea obținerii finanțării se face on-line, pe site-ul www.aippimm.ro;
 • Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pentru fiecare sesiune, pe site-ul instituției, cu minimum 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;
 • Pentru participarea la Program, fiecare solicitant trebuie să folosească o adresă de e-mail validă. Această adresă de e-mail va fi folosită pentru toată corespondența, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a Programului;
 • Acordarea finanțării se realizează în baza grilei de evauare aferentă sesiunii de înscrieri, în limita bugetului sesiunii;
 • Cererea-tip pentru înscrierea în Program se completează în aplicația on-line. După finalizarea înscrierii, aplicantul primește un e-mail de confirmare cu informațiile introduse, precum și numărul de înregistrare în registrul unic electronic (RUE);
 • După finalizarea sesiunii de înscriere, aplicanții, ordonați în baza punctajului obținut conform grilei de evaluare și în limita bugetului alocat sesiunii de înscriere, vor primi prin e-mail cererea de înscriere completată. Aceasta va fi semnată olograf, va purta semnătura electronică validă a operatorului, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și va fi transmisă pe e-mail la adresa internationalizare@imm.gov.ro, menționând numărul RUE alocat cererii de înscriere respective. Netransmiterea documentelor solicitate în termen de 3 zile lucrătoare, duce la respingerea cererii de înscriere;
 • Operatorii declarați admiși vor primi din partea MMACA Acordul de finanțare, pe care îl vor transmite înapoi, în termen de 10 zile lucrătoare, semnat de către împuternicitul operatorului. Corespondența se va face pe e-mail și documentele vor fi semnate olograf și confirmate cu semnătură electronică;
 • Acordul de finanțare se încheie cu operatorii selectați pentru fiecare cerere de înscriere;
 • După semnarea acordului de finanțare, în termen de maximum 15 zile de la data finalizării activităților la care participă operatorii economici români, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a fiecărui an, operatorul este obligat să trimită documentația aferentă Cererii de plată a alocației financiare nerambursabile. Netrimiterea dosarului cererii de plată până la data de 10 decembrie a anului pentru care se acordă finanțarea atrage neacordarea finanțării;
 • Virarea efectivă a sumei care constituie alocația financiară nerambursabilă se face de către minister în contul 50.70 ”Disponibil din subvenții și transferuri” deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în evidență fiscală sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului;
 • Ajutorul de minimis este eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activitățile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanțare semnat între părți;
 • Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza Cererii de plată a alocației financiare nerambursabile (formularul este disponibil pe site-ul autorității) pe care beneficiarul trebuie să o trimită spre aprobare ministerului, însoțită de următoarele documente justificative:

- formularul de participare la acțiunea de promovare, vizat de către reprezentantul Biroului de promovare comercială și economică sau de către organizatorul extern al manifestării (formularul este disponibil pe site-ul autorității);

- raportul de activitate privind participarea la acțiune, semnat de către împuternicitul operatorului (formularul este disponibil pe site-ul autorității);

- minimum 5 poze (rezoluție minimă 2.400 x 1.600 pixeli, 300 dpi) prin care să se poată identifica, fără echivoc, elementele participării operatorului la acțiunea de promovare specificată în AFN, incluzând afișarea numelui programului și a furnizorului ajutorului nerambursabil.

 • Documentele aferente cererii de plată se transmit pe e-mail, cu confirmare, la adresa internationalizare@imm.gov.ro, menționând numărul acordului de finanțare. Documentele aferente cererii de plată sunt semnate olograf și certificate prin semnătură electronică;
 • Eliberarea alocației financiare nerambursabile se face în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet al cererii de plată. Lipsa documentelor justificative atrage neacordarea finanțării.

 

3. Propuneri de acțiuni pentru anul 2019

•  continuarea și consolidarea dialogului româno – canadian la nivel înalt;

•  identificarea companiilor canadiene interesate de realizarea de investiții în    România și intensificarea dialogului cu acestea;

•  organizarea de misiuni economice în domenii precum IT, industria aeronautică, navală, textilă și alimentară;

•  participarea la acţiunile promoţionale zonale (expoziţii, simpozioane, prezentări, vizite la Camerele de Comerţ şi Industrie locale, vizite la firme, etc);

•  sprijinirea participării companiilor românești la târgul de produse alimentare și băuturi SIAL Toronto, în perioada 30 aprilie 02 mai 2019;

•  identificarea de noi târguri internaționale și expoziții organizate în Canada și propuneri de participare a companiilor românești la târgurile și expozițiile respective;

•  identificarea de noi oportunități de export și transmiterea cererilor de ofertă, precum și acordarea de asistență de specialitate agenților economici români care se deplasează în Canada, în vederea prospectării, negocierii și încheierii de contracte de export sau realizării de investiții/înființării de filliale sau reprezentanțe;

•  identificarea de investitori canadieni și promovarea proiectelor PPP strategice;

•  consolidarea și majorarea de produse românești în domeniul industriei aeronautice, industria navală, industria textilă, industria lemnului și industria alimentară;

•  promovarea companiilor românești din domeniul tehnologiei informațiilor pe piața canadiană;

•  sprijinirea organizării și desfășurării vizitelor în Canada ale delegațiilor Camerei de Comerț și Industrie a României, Camerelor de Comerț județene și patronatelor de ramură, inclusiv prin realizarea de acțiuni promoționale cu acest prilej (seminarii, mese rotunde etc.);

•  realizarea de lucrări documentare, studii de piață, analize de produse, destinate producătorilor, exportatorilor și operatorilor economici români interesați de cooperarea cu parteneri canadieni și transmiterea acestora în mediul de afaceri românesc;

•  acordarea de asistență de specialitate agenților economici români care se deplasează în Canada, în vederea prospectării, negocierii și încheierii de contracte de export sau realizării de investiții/înființării de filliale sau reprezentanțe.

 

În Canada, rețeaua de promovare comercial-economica externă este reprezentată de:

BPCE Montreal

Contact: Domnul Gabriel CRIȘAN, Consilier economic

Email: gabriel.crisan@dce.gov.ro

Tel.: 001 514 904 2282

Mobil: 001 514 606 9059

1010, Rue Sherbrooke Ouest, Suite 1800,

Montreal, Quebec, H3A 2R7

În prim plan

Program de lucru

23.12.2019

În perioada sărbătorilor de iarnă, Consulatul General al României la Montreal nu va avea program de lucru cu publicul în…

Mesajul doamnei Ioana Gabriela Costache, consul general al României la Montreal, cu ocazia Zilei Naționale a României - 1 decembrie 2019

01.12.2019

Stimați compatrioți, Românii de acasă și de pretutindeni sărbătoresc astăzi Ziua Națională. În urmă cu un an…

Sesiune de consultari - Votul in strainatate

12.08.2019

În cursul zilei de 9 August a.c a avut loc o întâlnire la sediul consulatului cu membrii comunității românești din…